ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ

Acer negundo
_acer-negundo
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ ΓΛ. 30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 10 -12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m